top of page

Caritas

Omdat het ons een zorg is! Helpen waar geen helper is.


Mensen wordt wakker, wrijf je ogen uit, en kijk om je heen: zie de nood van de mensen, dichtbij en veraf. Wordt wakker en kijk niet weg, vlucht niet in allerlei excuses. Wordt wakker!


Als je hulp nodig hebt, mail dan naar caritas@hmsdz.nlOnze diaconale opdracht

“Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten, maar je zet haar op de kandelaar, en dan schijnt ze voor allen in huis. Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken”. (Matteus 5,13-16)Naast de aandacht voor het liturgisch en catechetisch samenkomen als parochie, is het van groot belang om mensen uit te dagen hun evangelische betrokkenheid te uiten in hun zorg aan de medemens waar ook ter wereld, die een beroep op ons doen. In onze zorg voor medemensen kan geloof daadwerkelijk handen en voeten krijgen. Het is de kans om elkaar en God te ontmoeten op de breukmomenten in het leven, daar waar geestelijke en/of materiële nood is. Daar waar mensen ons oproepen tot actie en ons ten diepste uitnodigen in ‘het gelaat van de ander’ ook God te zien.


Wat is caritas?

Caritas is het Latijnse woord voor naastenliefde of liefdadigheid. Naastenliefde wordt in andere grote religies, zoals de Islam, het boeddhisme en het Jodendom als een hoog goed aangegeven. Vanuit deze godsdiensten is het gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de

samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van (groepen van) personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.


Diaconie en caritas?

‘Dienstbaar zijn aan de wereld’ is een van de kerntaken van christelijke kerken. Eeuwenlang werd het diaconaal handelen vereenzelvigd met de zeven werken van barmhartigheid, het richtte zich binnen Nederland op zieken, armen, wezen en weduwen. Door sociale wetgeving is het afhankelijk zijn van liefdadigheid geëvolueerd naar het recht op bijstand van overheidswege. Tegenwoordig trekt de overheid zich steeds meer terug uit de verzorgingsstaat ontstaan er -naast de zorg voor armen- steeds meer diaconale doelgroepen: psychiatrisch patiënten, verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen. Ook ontwikkelingssamenwerking, aandacht voor het milieu, vluchtelingenhulp en hulp aan ex-gedetineerden, alsmede niet-gouvernementele organisaties, hulpverlenings- en mensenrechtenorganisaties vallen binnen het aandachtsveld van de diaconie.

Diaconie en Caritas zijn allebei termen die staan voor de dienstbaarheid aan de wereld. De opdracht dienstbaar te zijn aan de wereld valt zowel onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur als van het caritasbestuur, die samen uitgedaagd worden samen de diaconale taak van de parochie gestalte te geven als missionaire parochie. Het is belangrijk, dat de beide besturen intens met elkaar samenwerken. Anders dan vroeger dragen parochianen nog maar marginaal bij aan de Actie Kerkbalans en de Caritascollectes leveren maar weinig geld meer op, omdat er steeds minder parochianen naar de kerk gaan. Als missionaire kerk moeten parochie en caritas in gezamenlijkheid het diaconale gezicht van de parochie zichtbaar maken en dit diaconale gezicht ook waarborgen voor de toekomst.


Caritasbestuur

De caritasinstelling heeft als doel, de caritas een permanente en herkenbare plaats te bieden binnen parochiegemeenschap en een werkzaam diaconaal instrument in de parochie te zijn. Zij beheert het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritasinstelling en zorgt voor het verwerven van middelen en voor de doelmatige aanwending daarvan onder het kerkelijk gezag van de bisschop van Breda. Het bestuur doet dat door:

1. Het zoeken van de samenwerking met andere regionale instellingen met gelijkaardig doel;

2. het bestuur over de roerende en onroerende zaken, die behoren tot het vermogen van de PCI;

3. het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de kerkgemeenschap en van anderen;

4. het vaststellen en doen van uitgaven;

5. het verlenen van financiële medewerking aan taken, welke geacht kunnen worden te behoren tot het terrein van de caritas;

6. het verrichten van bepaalde rechtshandelingen en aangaan van overeenkomsten namens de PCI.

De caritasinstelling voert een beleid in goede samenspraak met het bestuur van de parochie.


Uitdagingen van het caritasbestuur

Om te kunnen functioneren als een caritas die inspeelt op actuele noden, die alert reageert op vragen en problemen en die herkenbaar is voor de parochie en voor de samenleving moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

· goed contact met de verschillende instellingen met min of meer hetzelfde doel

· sociaal-maatschappelijk inzicht en betrokkenheid

· financiële en bestuurlijke kwaliteiten

· goede interne en externe PR: inhoudelijke communicatie met de parochiegemeenschap andere kerkgenootschappen en instanties (die zich bekommeren om de nooddruftige medemens) rond doelen, inzamelingen, activiteiten, . . . van de PCI.


Samenwerking met PKN en caritasbesturen in Zeeuws-Vlaanderen

De afgelopen jaren zijn de contacten met onze protestants christelijke broeders en de caritassen in Zeeuws Vlaanderen sterk geïntensiveerd. In de parochie HMSdZ wordt een gezamenlijk noodfonds bij de Gemeente Hulst onderhouden en worden alle wederzijdse hulpvragen met de diaconie van de PG Oosthoek gezamenlijk beoordeeld en volgens een vaste verdeelsleutel gehonoreerd. De Zeeuws–Vlaamse caritassen hebben regelmatig overleg, delen ervaringen en bemoedigen en ondersteunen elkaar in onze zorg voor medemensen. Goede voorbeelden hiervan zijn: gezamenlijk optrekken bij projectkeuze en uitwerking van de jaarlijkse Vastenactie, de hulp aan de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen en het Zeeuws-Vlaams breed afstemmen van reeds bestaande en nieuwe initiatieven zoals regionale Zonnebloem afdelingen, Sint & Kerst attenties en het gezamenlijk overleg met het bisdom Breda.


Wat hebben we te besteden?

De inkomsten van caritas komen uit giften, dividend op vermogen en uit pachtopbrengsten. Er zijn de maandelijkse caritascollectes in de kerken voor doelen dichtbij en veraf. De opbrengst wordt door Caritas doorgegeven aan het collectedoel. Het caritasbestuur legt verantwoording af aan het Bisdom via het opstellen van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening.


Wat doen we?

Individuele hulp

De caritas biedt via het Noodfonds hulp aan mensen die tussen de mazen van het sociale netwerk vallen. Het beoordelen van een aanvraag voor noodhulp gebeurt door het bestuur of een externe welzijnsorganisatie binnen de gemeente Hulst. Soms komen er ook vragen vanuit de geloofs-gemeenschappen om mensen praktische of financiële steun te bieden. Bijvoorbeeld via de leden van het pastorale team. Daarvoor is bij de gemeente een noodfonds ingericht, dat (aan)gevuld wordt door de plaatselijke PCI in samenwerking met lokale diaconie van de PG Oosthoek. Dit noodfonds mag door de sociale dienst aangesproken om mensen, die buiten andere voorzieningen vallen praktisch te helpen bij het (tegen inleveren van een betaalbewijs) vergoeden van een urgente nood (bril, paspoort, vervoersmiddel, e.d.) of het verschaffen van een renteloze lening om een urgente uitgave mogelijk te maken. Per jaar wordt hierover door de sociale dienst in algemene termen verantwoording afgelegd.


Hulp aan kwetsbare groepen

Caritas steunt ook acties en organisaties, die zich inzetten voor kwetsbare medeburgers in binnen en buitenland. In het algemeen streven we ernaar om lokale noden voorrang te geven boven noden ‘veraf’. Dat neemt niet weg, dat de Caritas van harte Vastenactie projecten in het buitenland steunt, maar ook voorziet in giften aan mensen, die waar ook ter wereld in nood zijn gekomen door oorlogs- en/of natuurgeweld. Hieronder volgt een opsomming van de instanties die zoal worden ondersteund.


De Zonnebloem zet zich al jaren in voor zieke en lichamelijke gehandicapte mensen in onze omgeving. Men doet dit met een regelmatig bezoekje aan huis door een vrijwilliger, een presentje, een groot of een klein uitstapje of soms zelfs met een week vakantie met volledige verzorging.

Stichting Sint Helpt (Zeeuws-Vlaanderen) verzorgt Sinterklaaspakketrten voor kinderen (in de basisschoolleeftijd) uit gezinnen, die financieel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.


Stichting De Melkkan (HMSdZ) De Melkkan is een non-profitorganisatie die mensen uit Hulst en omstreken, die het financieel moeilijk hebben, helpt met kleding, levensmiddelen, verzorgingsproducten, speelgoed en spulletjes.

De hulp van de Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is bedoeld om mensen met een zeer laag inkomen een steuntje in de rug te geven en is in principe tijdgebonden. Aanmelding en controle


gebeurt door de gemeentelijke organisaties Hulst voor Elkaar. Vanaf begin 2023 is er een inpaklijn voor de voedselbank in regio Oost Zeeuws-Vlaanderen bij een van onze pachters (bio-boerderij D’Haens) opgezet. Hierbij worden eens per 4-6 weken gezonde biologische producten ingepakt voor distributie in geheel Zeeuws-Vlaanderen.


Niemand vlucht vrijwillig en daarom helpen medewerkers van Vluchtelingenwerk Nederland en Vluchtelingenwerk Hulst tijdens de vaak complexe asielprocedure, bij het integreren in onze samenleving en de taal leren spreken en begrijpen.

Het verlies van een ouder, partner of (klein)kind, of een andere betekenisvolle persoon, laat diepe sporen na. Rouwzorg Regio 0114 staat in voor een oecumenisch en kwalitatief aanbod voor rouwenden. De doelstelling is mensen (ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond) de gelegenheid te bieden om hun verliesverhaal te vertellen en te delen en hen te begeleiden in het zelf vinden van een uniek antwoord op hun persoonlijke verlies.

Hospice Zeeuws-Vlaanderen ondersteunt mensen in de allerlaatste fase van hun leven. Het team van zorgprofessionals en vrijwilligers begeleidt het stervensproces in het bijna-thuis-huis.


De Stichting Samen voor Zeeuws Vlaanderen is sinds 2018 actief met SchuldHulpMaatje in de gemeente Hulst. Inmiddels is dit initiatief ook in Terneuzen en Sluis van de grond gekomen. Men biedt inwoners een laagdrempelige toegang tot praktische ondersteuning bij geldproblemen. Ook maken Energiebank afdelingen deel uit van deze stichting, die inwoners met energievragen en -problemen adviseren en praktisch assisteren om hun energierekening te verlagen. Getrainde en gecertificeerde SchuldHulpMaatjes en energiecoaches begeleiden inwoners met als doel om duurzame verandering in hun financiële en energie huishouding te bewerkstelligen. Tevens is de stichting anno 2023 bezig met het vormen van een werkgroep, die medeburgers die niet of weinig leerbaar zijn, bij kan staan om hun leven “op de rit te houden”.

De Caritassen zoeken actief naar aansluiting bij lokale initiatieven van individuen, werkgroepen of instanties die hulp bieden aan medeburgers die in de knel zitten. Zo worden momenteel contacten gelegd met het ‘Blinden café in Graauw, de Stichting ‘Westerlicht’, locaties waar koffiemomenten worden georganiseerd en met het gevangeniswezen (bewoners en verwanten van gedetineerden in Torentijd).


Hulp aan initiatieven in het buitenland

Ook hulpvragen van organisaties, die buiten onze grenzen actief zijn, worden gehonoreerd. Zo steunt Caritas Amnesty International in haar actie tegen schendingen van mensenrechten. Ook Artsen zonder Grenzen, die mensen helpt die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben ongeacht ras, politieke overtuiging of religie. Memisa gelooft dat gezonde samenlevingen zijn gebouwd op gezonde moeders en maakt zich sterk in ontwikkelingslanden om moeder- en babysterfte tegen te gaan. Tenslotte zijn er nog enkele missionarissen afkomstig uit onze streken actief, die persoonlijk of postuum via hun lokale instellingen op onze steun kunnen rekenen. Denk aan pater Marcel Mangnus van de Missionarissen van Afrika (Witte Paters) in Tanzania, Pater Swinne van de Orde der Camilianen in Colombia, Pater Nijsten van de Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (Oblaten van Maria) in Suriname en de Stichting pater Dobbelaar van de Lazaristen (Congregatie der Missie) in Ethiopië.

In de 40-dagentijd vindt in alle parochies in Zeeuws-Vlaanderen de Vastenactie plaats. Deze is uitgegroeid tot onze meest uitgewerkte ‘goede-doelen’-actie. Samen kiezen de Caritassen een eigen meerjarig project kiezen. Bij voorkeur is er dan een link met een familie of projectverantwoordelijke, afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen. Vele plaatselijke werkgroepen zorgen ieder jaar weer voor de nodige acties om het project van de Vastenactie in beeld te krijgen en voldoende financiële middelen te verzamelen. De activiteiten zijn heel divers van opzet en van intensiteit.


Pro Petri Sede (‘voor de stoel van Petrus’) is een verbond dat steun verleent aan het werk van de opvolger van de apostel Petrus, onze paus Franciscus. Hij is uitermate bekommerd om mensen -waar ook ter wereld- die in nood verkeren en heeft hen in zijn hart gesloten. Deze steun kent twee vormen: enerzijds financiële steun aan de sociale werken van de paus en anderzijds uitleg over en gebed voor de steunacties die de paus vanuit een eigen steunfonds, waarbij hij armen, daklozen, slachtoffers van oorlog, migranten en mensen die zijn getroffen door natuurrampen, honger en epidemieën te helpen.


Mocht u zich aangesproken weten door het werk van Caritas en ons financieel willen steunen, dan kunt u allicht iets overmaken naar rekeningnummer: \

NL80 RABO 0172 4606 38.


Comments


bottom of page