top of page

Financiën

Alle kerken in Nederland zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de parochianen. Dat is ook zo voor onze parochie.

En gelukkig hebben we al heel veel jaren op uw financiële steun kunnen en mogen rekenen.

Het goede werk dat we in de maatschappij als kerk vervullen gaat niet voor niets. Het dienstwerk rond de sacramenten, het bezoekwerk in de breedte van het woord, alles vanuit de missionaire parochie. Om dat te blijven doen in de toekomst hebben we uw steun nodig om zo een goede financiële fundering aan te brengen onder onze parochie, zodat we gezond de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Actie Kerkbalans Elk jaar houden we in januari en met een herhalingsactie in oktober de Actie Kerkbalans, waarmee we uw financiële steun vragen.

Als u het waardevol vindt dat ook in de toekomst kinderen kunnen worden gedoopt, hun Eerste Communie kunnen vieren en ook het Vormsel kunnen ontvangen, dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven, dat we waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbare overledenen en wekelijks kunnen samen komen om liturgie te vieren, is uw bijdrage noodzakelijk en onmisbaar.

Uw parochiebijdrage is aftrekbaar als gift, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet:

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Rooms Katholieke Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan de parochie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Het kan anders! Geen drempel bij periodieke gift.

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de parochie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%.

Een voorbeeld.

Stel u heeft een belastbaar inkomen van € 40.000,00 per jaar en u betaalt jaarlijks € 100,00 als parochiebijdrage. Als u een overeenkomst sluit met de parochie om de komende vijf jaar ieder jaar € 100,00 te betalen, dan mag u die € 100,00 direct aftrekken als ‘periodieke gift’ in uw aangifte Inkomstenbelasting. Dat levert u dan ruim € 40,00 aan teruggave Inkomstenbelasting op. U zou uw jaarlijkse parochiebijdrage ook met € 40,00 kunnen verhogen. De parochie ontvangt van u € 140,00 en u krijgt via de aangifte Inkomstenbelasting ruim € 57,00! U betaalt dan per jaar meer aan de parochie en krijgt tegelijkertijd ook meer belasting terug. Een duidelijke win/win situatie.

Testament en de parochie

Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dit is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte, dat uw bezittingen na overlijden een bestemming krijgen, die past bij uw persoonlijke overtuiging.

U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan uw parochie zijn. U kunt uw parochie op twee manieren in uw testament opnemen; in de vorm van een legaat of door een erfstelling:

· Legaat U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

· Erfstelling U benoemt de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is, dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie, die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.

Tarieven 2023

Huwelijks- uitvaartviering € 690,00

Jubileumviering € 345,00

Viering in crematorium of begraafplaats

zonder voorafgaande kerkelijke viering € 460,00

Advies parochiebijdrage € 156,00

Misintentie (stipendium) € 12,00

ANBI en de parochie

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, parochiële caritas instellingen (PCI’s) en andere katholieke instellingen.

Openheid en transparantie

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI’s.

Parochie heilige Maria Sterre der Zee

Ook onze parochie is erkend als ANBI en onze publicatie hiervoor is ondergebracht bij het Bisdom Breda.


Het RSIN / fiscaalnummer nummer van de parochie is 823512514

orum.”Comments


bottom of page